Gmina Lipinki współpracuje z zaprzyjaźniona gminą Beverstedt w Niemczech i z Fundacją Humanitarną w Holandii, współpracującą z Caritas. Docelowo uzyska się środki z Fundacji Polsko - Niemieckiej w wysokości 500-800 tyś. złotych. Od Fundacji tych pozyskano sprzęt i meble dla szkół i domów ludowych tj. stoliki szkolne , krzesła ,tablice szafki, biurka, rowery.

Gmina Lipinki negocjuje poprzez amerykańską firmę Derborn Environ Mental Corporation (Derborn) pozyskanie środków od Agencji U.S. Trade and Development, na specjalne studio z zakresu ochrony środowiska, które być może rozszerzy się w przyszłości o współpracę z zakresu wykorzystania gorących źródeł wody.

Na terenie gminy znajduje się 6 strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczba strażaków to 302 osoby, w tym: 58 osób to drużyny młodzieżowe. Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 10 samochodami bojowymi z pełnym wyposażeniem, w tym 6 nabytych i skarosowanych za okres kadencji Wójta. Ponadto, OSP wyposażone są w motopompy, autopompy, radiotelefony, piły spalinowe, itp. Jednostka OSP z m. Kryg i Wójtowa jest włączona Krajowego Systemu Reagowania Gaśniczego.

Przy dużym zaangażowaniu Wójta Gminy wykonany został w m. Lipinki rów ulgowy, zmniejszający zagrożenie powodziowe wsi. Rów wykonany został przez Wojewódzki Związek Inwestycji Rolniczych Inspektorat Rejonowy w Gorlicach, który w latach 2000-2001 wykonał dalsze prace tj. generalną modernizację potoków i rowów melioracyjnych na terenie gminy , na kwotę 2 mln. złotych. Gmina przygotowana jest na wypadek powodzi, posiada niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Ponadto, Wójt Gminy pozyskał środki na zakup samochodu dla POLICJI, które Gmina przekazała na podstawie porozumienia Starostwu Powiatowemu w Gorlicach.

Kolejnymi osiągnięciami Wójta są:

  • wyremontowano obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy; cerkwie oraz cmentarze wojenne na które pozyskano środki od Wojewody,
  • gmina posiada opracowane Studium Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego,
  • w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego utworzono tereny przemysłowe w celu pozyskania prywatnych inwestorów dla rozwoju przyszłych inwestycji na terenie gminy,
  • sukcesywnie przejmowane są drogi prywatnych właścicieli na mienie gminy w celu ich modernizacji,
  • Gmina w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej jest na liście piorytetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2001 i z tego tytułu stara się o pozyskanie środków pomocowych.

Wójt jako Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Gorlickiej pozyskał środki dla Gmin ościennych tj. Gorlice. Biecz, Łużna, Moszczenica w wysokości ok. 1 mln złotych.


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska