Stowarzyszenie miłośników Lipinek i okolic

 

 

Ma swoją siedzibę w Lipinkach i działalnością swoją obejmuje Gminę Lipinki i powiat gorlicki.

 

Istnieje od 24 stycznia 1997r.

Inicjatorem i założycielem stowarzyszenia jest pani mgr Barbara Brach.

 

W skład obecnego zarządu stowarzyszenia wchodzą:

                                                     Prezes - mgr Danuta Karp - Opałka,

                                                     Zastępca Prezesa - dr. Maria Trzaskoś,

                                                     Zastępca Prezesa - Aleksander Szary,

                                                     Sekretarz - Maria Szary,

                                                     Skarbnik - Czesława Jurusik,

                                                     Komisja rewizyjna - Henryk Opałka,

                                                     Maria Bochenek, mgr Maria Raksa.


Członkowie:

                                                     mgr inż. Czesław Rakoczy,

                                                     mgr Barbara Brach,

                                                     Barbara Trzaskoś,

                                                     Elżbieta Haluch,

                                                     Jan Pałac,

                                                     Karol Opałka,

                                                     Janina Byczek,

                                                     Justyna Woźniak

                                                     Olga Czech,

                                                     mgr Alina Pabisz,

                                                     mgr Małgorzata Mika,

 

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Szerzenie ideii społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności lokalnej przez propagowanie kultury, tyrystyki, inspirowanie działalności mnieszkańców w dziedzinie oświaty i wychowania.

2. Szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii własnego regionu, zamiłowania do niej, a także poszanowania dla pamiatek i zabytków przeszłosci.

3. Podejmowanie działań mających na celu promocję wsi, gminy i okolicy.

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW LIPINEK I OKOLIC

 

Rozdział I

§ 1

„Stowarzyszenie Miłośników Lipinek i Okolic” zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”, jest społeczną organizacją, działającą zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Miłośników Lipinek i Okolic” ma swoją siedzibę w Lipinkach i działalnością swoją obejmuje gminę Lipinki i powiat gorlicki.

2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

4. Stowarzyszenie jest organizacja apolityczną i nie może być wykorzystane do celów politycznych.

§ 3

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 


 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

 

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności lokalnej przez propagowanie kultury, turystyki, inspirowanie działalności mieszkańców w dziedzinie oświaty i wychowania.

2. Szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii swego regionu, zamiłowania do niej, a także poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości.

3. Podejmowanie działań mających na celu promocję wsi i gminy.

§ 5

Cele Stowarzyszenia określone w § 4 realizuje się przez:

1. Wskazywanie potrzeb w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony środowiska, turystyki i wypoczynku, opracowywanie odpowiednich wniosków i opinii oraz przedkładanie ich władzom samorządowym.

2. Inicjowanie, organizowanie konferencji popularno - naukowych mających na celu popularyzację wiedzy na temat kultury ludowej, turystyki, historii, przyrody „Ziemi Lipińskiej”.

3. Zbieranie dokumentów, opracowywanie materiałów dotyczących przeszłości wsi i regionu oraz biografii zasłużonych dla „Ziemi Lipińskiej” i Ojczyzny osób.

4. Współpracę z Gminnym Centrum Kultury, Szkołami innymi instytucjami, w zakresie organizowania imprez kulturalnych, konferencji, wystaw, konkursów.

5. Opiekę nad cmentarzami z I wojny światowej znajdujących się na terenie gminy Lipinki.

6. Opiekę nad grobami ludzi zasłużonych, oraz miejscami historycznych wydarzeń.

7. Podejmowanie działalności wydawniczej i publicystycznej.

8. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami społecznymi w zakresie realizacji w/w zadań.

9. Podjęcie prac zmierzających do opracowania i wydania kompleksowej monografii Ziemi Lipińskiej.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być osoba, która, dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę.

2. Postanowienia § 7 z ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w pracy dla Ziemi Lipińskiej.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały walnego zebrania.

§ 10

Każdy członek ma prawo:

1. Uczestniczyć we wszystkich publicznych zebraniach Stowarzyszenia, przemawiać i stawiać wnioski dotyczące Stowarzyszenia.

2. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo czynnego i biernego wyboru.

 

§ 11

Do obowiązków członka należy:

1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowstwo wygasa przez:

1. Dobrowolne wystąpienie z Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie.

2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku.

3. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

4. Śmierć członka.


 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia:

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

4. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

 

 

§ 14

Walne Zebranie Członków:

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ l5

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata.

2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 17

Nadzwyczajne zebranie członków zwoływane jest:

1. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

3. Na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej l/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia do Zarządu wniosku, lub podjęcia uchwały.

4. Do powzięcia ważnych uchwał na Walnych Zgromadzeniach potrzebna jest obecność przynajmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Brak kompletu może spowodować zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia, w ustalonym terminie z tym samym porządkiem dziennym. Wtedy może ono prawomocnie obradować i podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Uchwały dotyczące zmiany statutu, lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają obecności przynajmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. Z głosami decydującymi - Członkowie Stowarzyszenia.

2. Z głosami doradczymi -osoby zaproszone.

§ 19

 

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 osób. Po upływie kadencji członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani.

Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, 2 V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Szczególnie zasłużony działacz Stowarzyszenia może być wybrany Prezesem Honorowym. W razie zdekompletowania Zarządu może się on także uzupełnić przez dokooptację w nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.

 

§ 2O

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach uprawnień udzielanych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla zakresu uprawnień innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

2. Kontrola opłacania składek członkowskich.

3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.


 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i  fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) dotacje,

d) zapisy i darowizny.

§ 24

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy ustała Zarząd Stowarzyszenia.

2. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane zarządzać majątkiem zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia.

3. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.


 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 25

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy co najmniej połowie ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną. W razie rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność wskazanej przez Walne Zgromadzenie instytucji kulturalnej lub oświatowej działającej na terenie gminy Lipinki.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie Stowarzyszenia Lipinek i Okolic obowiązują przepisy ustawy o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami)

 


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska